Homeopat EidsvollHva skjerKonsultasjon

Unity Festivalen – Opplevelser for kropp og sjel

(For English: See below)

Hold av disse datoene! 2.-3. september 2017 er det tid for Unity Senter sin messe, i senterets lokaler ved Youngstorget;

Homeopat Oslo stiller med følgende på messedagene:

Spør Homeopaten – 29,9 % rabatt: Første konsultasjon + én oppfølging
 • I løpet av messa er jeg tilgjengelig for en prat om hva homeopati kan gjøre for deg!
 • Skriv deg opp på lista på døra, eller kom rett inn dersom den står åpen
 • Tilbudet om 29,9% rabatt er for deg som står på mottakerlista for Homeopatidrypp etter Unity Festivalen (nyhetsbrev per e-post), eller bestiller time for konsultasjon i løpet av messedagene

Homeopati er en skånsom form for naturmedisin, med en helhetlig tilnærming til kartlegging av pasientens symptombilde – og tar også høyde for karakteristiske trekk hos den enkelte: Personlighet, og individets måte å takle utfordringer/stress.

 • Homeopaten bruker første konsultasjon (ca 90 min) på å kartlegge symptombilde og reaksjonsmønster hos pasienten, og foreskrive homeopatimedisin: Samtidig anslås forløp av behandling, slik at pasient og homeopat har en gjensidig forståelse av hvilke utfall som forventes
 • Evaluering av effekt på oppfølgingskonsultasjon (ca 45 min), med påfølgende gjentakelse/endring av foreskriving
 • Dess mer kronisk og dyperegående symptombilde, dess lenger tid kan det ta før tilfredsstillende utfall av behandling oppnås

En velvalgt homeopatimedisin fungerer som en katalysator når den trigger/støtter oppom den enkeltes iboende evne til å bedre sin helsetilstand.

 

Rabatterte priser i forbindelse med Unity Festivalen:
 1. Førstegangskonsultasjon 90 min – 29,9% rabatt: kr 553,78 (ordinær pris kr 789,99)
 2. Oppfølgingskonsultasjon 45 min – 29,9% rabatt: kr 364,51 (ordinær pris kr 519,99)

Spennende – styrkende – berikende: Valget mitt om å bli homeopat er det beste jeg har gjort! Nå ønsker jeg å bidra til andres opplevelse av homeopati som enestående / komplementær behandlingsform.

Fra og med september er jeg på Unity Senter faste dager, med fast rom.

Enn så lenge får alle pasienter hos meg ”to homeopater for prisen av én” – alle mine foreskrivinger skjer etter nøye overveielse og diskusjon med erfaren homeopat i London. Det kommende året benyttes til fullføring av veiledet praksis: Når dette arbeidet er ferdigstilt endrer jeg tittel til Homeopat MNHL, og vil da ikke lenger behøve godkjenning fra veileder for mine foreskrivinger.

 

Så; hold av disse datoene! 2.-3. september 2017; Unity Senter sin messe, i senterets lokaler ved Youngstorget;
 • Det koster kr 200 å komme inn (drop-in), ellers er alle arrangementer og prøvebehandlinger gratis
 • Messeprogrammet legges ut etterhvert, på www.Unity.no
 • Arrangementets facebook-sider oppdateres fortløpende, etterhvert som messedagene nærmer seg

 

(English:)

Save the dates! It is time for the Unity Festival – in the colourful Senter by Youngstorget! 
 • The entry fee is 200 NOK (drop.in); other than that, all events and treatments are free
 • Check out the program for the Festival at www.Unity.no; it will be updated continuously as we approach September
 • The event’s facebook pages has more information on this exciting weekend!

 

Homeopat Oslo offers the following during the Unity Festival weekend: 

Ask the Homeopath – get 29,9 % discount: First consultation + one follow-up
 • During the festival I am available for a chat about what homeopathy can do for you!
 • Put your name on the list on the door, or come right in if the door is open
 • The offer of the 29,9% discount is for anyone on the recipient list for “Homeopatidrypp” (e-mail newsletters) after the Festival, and for anyone booking a consultation during the weekend

Homeopathy is a gentle form of natural medicine, offering a holistic approach to the mapping of the patient’s symptom picture: Individual characteristics like personality, and coping mechanisms for challenges/stress, are all taken into account when deciding on the most suitable prescription. 

 • In the first consultation (about 90 min), the homeopath attempts to map the symptom pattern of the patient – before prescribing a homeopathic medicine: At the same time the homeopath tries to gain a common understanding with the patient, regarding the most likely course of treatment 
 • In the follow-up (about 45 min) the homeopath evaluates the effect of the prescribed remedy, and considers the way forward (repeat, change prescription) 
 • The more chronic and deep the symptom pattern is, the longer one must expect the desired outcome of the treatment to take

A well-chosen homeopathic medicine acts as a catalyst; when triggering, and supporting, the individual’s own capabilities for promoting health.

 

The discounted prices offered at the Unity Festival:
 1. First consultation 90 min – 29,9% discount: 553,78 NOK (normal price 789,99 NOK)
 2. Follow-up 45 min – 29,9% discount: 364,51 NOK (normal price 519,99 NOK)

Exciting – strengthening – enriching: The best decision I have ever made is that of becoming a homeopath. Now I wish to contribute to other’s experience of homeopathy – whether on it’s own, or as complementary to other forms of treatments. 

From September and onwards I will have set dates and room at the Unity Senter.

As of now all my patients get “two homeopaths for the price of one” – all my prescriptions are made after close consideration and discussion with an experienced homeopath in London. I will complete my supervised practice during the coming year: When this work is completed, my title will be changed to Homeopath MNHL (without the “candidate”-part).