HomeopatiNatur og magi

“We are the Life-Force-Power of the Universe” – Jill Taylor

Jeg har lest hjerneforskeren Jill Bolte Taylor sin bok “Med et slag: Hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt“. / I’ve read Jill Taylor’s book “My Stroke of Insight”.

Jill Taylor har også delt sine tanker og sin innsikt gjennom en Ted Talk, se nedenfor. / Jill Taylor has also shared her thoughts through a Ted Talk, see below.

Her sier hun blant annet: / Among other things, she says:

“I am an energy being, connected to all of the energy around me.”

“We are all energy beings, connected to each other through the consciousness of our right hemispheres – one human family.”

Hun forklarer hvordan venstre hjernehalvdel tenker lineært, med fokus på fortiden – fremtiden – detaljer: Jeg er, separat. / She explains how the left hemisphere thinks linearly, focusing on the past – future – details: I am, separate. 

Videre sier hun også: /She also expresses:

“We are the life-force-power of the Universe – with two cognitive minds” –> “At one with all that is” (right)  vs. separate from the flow” (left) –> “Which do you chose, and when?”

Homeopater adresserer gjerne den iboende evne til å øke egen grad av helse, som Dynamis. På engelsk refereres den til som Vital Force. Homeopater snakker om å foreskrive homeopatimedisiner som pasienten sin Dynamis uttrykker behov for – gjennom det helhetlige symptombildet. Kanskje homeopati som behandlingsform kan sies å fungere  i henhold til den høyre hjernehalvdel sin uttrykksform? / Homeopaths address a person’s own ability to bring about healing as the Vital Force; and talk of prescribing homeopathic medicines according to what the patient’s Vital Force is expressing a need for – through the whole symptom picture that is being portrayed. Maybe homeopathy can be thought of as a form of medicine functioning according to the right hemisphere’s means of expression?

Jeg er enig med Jill: vi kunne alle hatt godt av å oftere oppleve virkeligheten vår gjennom den høyre hjernehalvdel… / I agree with Jill: we would all benefit from experiencing our realities through the right hemisphere more often…