Homeopat EidsvollKonsultasjon

Reviderte priser – null nuller!

(For English, see below)

“Har det rablet for henne, nå!?”

Neida.

Men det er kanskje ikke så dumt å forklare tanken bak disse tilsynelatende kaotiske tallkombinasjonene av noen priser: Som jo var så enkle, runde og greie før!

Det har seg nemlig slik, at en av lærerne våre ved School of Homeopathy, Bill Rumble, fortalte oss om noe han ble meddelt av en spirituell karakter (som jeg ikke husker tilhørigheten til akkurat nå) – nemlig det at “man må ikke bruke tall med null! I hvert fall ikke de som ender i null!” Og, hvorfor ikke? Jo, fordi “nullene er ingenting – og de suger ut all energien fra tallene”.

Fordi jeg ble nysgjerrig forsøkte jeg å finne igjen dette i kilder på nettet – men da kom jeg bare over alle mulige andre forklaringer på det at priser gjerne ender i ,99 o.l.

F.eks. er det visst slik at vi tolker sifrenes verdier som mindre signifikante dess lenger mot høyre de står i tallet. Da tenker man gjerne at kunder og forbrukere vil bli mindre skremt av priser med kombinasjonen lavere siffer først + høyere siffer bakerst, enn høyere siffer først + “0” bakerst.

Det er likevel ikke sistnevnte som er grunnen til at jeg har gått inn for disse ikke-0-holdige prisene mine: Men heller en fascinasjon for oppfatningen som Bill delte med oss. Han la også til at “når mysteriet avsløres så mister det sin makt” – som klinger fint med at jeg ikke har noen mer håndfast begrunnelse å vise til for prisendringene mine, enn en spirituell karakters meddelelse (som jeg ikke engang har møtt selv).

Hvis du ikke lar deg skremme av de nye prisene med null nuller, men tvert imot er nysgjerrig på behandling med homeopati hos Homeopat Eidsvoll, så er du velkommen til å kontakte meg for en prat – og for eventuell avtale om konsultasjon. (Rabatten gjelder fortsatt ut mai.)

 

Has she gone nuts!?

Nah.

However, it is probably a good idea to explain the thought behind these seemingly chaotic combinations of numbers that make up the new prices: which used to be so simple, round and easy!

The thing is, one of our teachers at the School of Homeopathy, Bill Rumble, shared with us a notion that he was introduced to by a spiritual character (of whom I don’t remember much about just now) – which was: “you have to avoid using numbers with zeros in them! Especially the ones ending in a zero!” The reason being that “the zeros are nothing – and they suck all the energy from the numbers”.

As my curiosity was nudged, I tried to find reference to this on the web – but only came across lots of other reasons for prices ending in ,99 and such.

E.g. that the farther the digit is to the right of the number, the less we interpret the digit as significant. So, customers and consumers are less likely to be frightened by the combination of a low digit first + a higher digit in the end, than a higher digit at the beginning + a “0” at the end.

Still, it is the fascination for what Bill shared with us that made me go all in for these non-0-containing-prices. He also mentioned that “when the mystery is revealed, it has lost its power” – which goes nicely with the fact that I have no more solid reasoning to show to for changing my prices, than some spiritual character’s revelation (who I haven’t even met).

If you are not frightened by these new prices containing zero zeros, but maybe even more curious about homeopathic treatment at Homeopat Oslo, you are more than welcome to contact me for a chat – and to book an appointment. (The discount is still valid throughout May.)